Haiti Mission Trips

Haiti Mission Trips Trips

March 31, 2018 - April 7, 2018 Haiti - Restoration Presbyterian Church Members
August 4, 2018 - August 12, 2018 Haiti Mission Trip - Benton
November 3, 2018 - November 10, 2018 Haiti - Heinekamp