Ethiopia

Ethiopia Trips

April 12, 2019 - April 20, 2019 Ethiopia - Wilson
June 6, 2019 - June 16, 2019 Ethiopia - Tapper
June 27, 2019 - July 6, 2019 Ethiopia - Fricke
July 23, 2019 - August 4, 2019 Ethiopia & Uganda - Reed
September 13, 2019 - September 21, 2019 Ethiopia - Flint Groves Baptist Church
November 1, 2019 - November 10, 2019 Ethiopia - Kinsey
December 26, 2019 - January 4, 2020 Ethiopia - Salle / Gosnell